ACCIÓ PASTORAL I SOCIAL

Acció pastoral
En la proposta educativa de l’escola Pia ens definim com una escola cristiana que transmet a tots els nostres alumnes una educació inspirada en els valors de l’evangeli. Aquesta és una marca escolàpia que impregna la nostra manera de fer de cada dia. Entenem que la pastoral de l’escola ha de ser oberta a tothom, inclusiva, i que contempli les múltiples possibilitats dels nois i noies i les seves famílies.

L’acció pastoral té dos objectius generals:

-    Promoure el creixement humà de les persones en les seves diverses dimensions.
-    Proposar la fe cristiana com a factor humanitzador, en un clima de llibertat i opció personal de vida.


Acció social
L’Escola, acollidora i oberta, també es compromet amb els més febles, seguint l’opció que va guiar Josep Calassanç. A més, estem oberts i fem xarxa amb entitats de tipus social o solidàries i ens comprometem a millorar i fer més just el nostre entorn.

L’acció social és, doncs, l’aposta de l’Escola Pia per ser present en el sector social a través de programes, projectes i accions que responen a la nostra missió, visió i valors i que afavoreixen la justícia social, són transformadors i responen a necessitats socials. És una intenció transversal a l’escola que es treballa en molts àmbits, des del voluntariat fins a l’oferta dels cursos PFI o el servei de la borsa de treball. ( PFI borsa de treball. )